ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ PROJECT«Πώς  γράφεται μια ερευνητική εργασία (project
Το παρακάτω κείμενο αποτελεί έναν περιληπτικό οδηγό, για τη συγγραφή ερευνητικών εργασιών, και απευθύνεται σε μαθητές της Α’ και Β’ λυκείου, με στόχο να τους βοηθήσει και να τους καθοδηγήσει στη σωστή σύνταξη μιας εργασίας. Το κείμενο συντάχτηκε και διαμορφώθηκε μετά από διαδικτυακή έρευνα.

Μορφή Κειμένου
Το γραπτό μέρος της εργασίας πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
σελίδα: Α4, αρίθμηση σελίδων,          διάστημα γραμμών (διάστιχο): 1,5
περιθώρια: 2,5 εκατοστά (επάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά).
παράγραφος: στοιχημένη (justify),      γραμματοσειρά: η προτιμώμενη γραμματοσειρά είναι Times New Roman μέγεθος 12 για το κείμενο , μέγεθος 16 για τους τίτλους των κεφαλαίων και  μέγεθος 14 για τους τίτλους των υποκεφαλαίων αντίστοιχα.

Εξωτερικό φύλλο
 
Θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
  
  • Γενικό Λύκειο Σκάλας Ωρωπού  (μέγεθος 16)
  • <σχολικό έτος- τετράμηνο>  (μέγεθος 16)
  •  <τίτλος της εργασίας> (μέγεθος 18)
  • <ονόματα μαθητών τάξη > (μέγεθος 12)
  • <όνομα των υπεύθυνων καθηγητών> (μέγεθος 12)
  • Ωρωπός, <μήνας, έτος> (μέγεθος 14)
Το κείμενο της εργασίας πρέπει να κατατεθεί σε έντυπη μορφή  και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Η/Υ).

Παραπομπές στη βιβλιογραφία
Μια παραπομπή (reference) χρειάζεται όταν:
  • Παραθέτουμε επακριβώς λόγια κάποιου άλλου ατόμου (λέξη προς λέξη). Δεν έχει σημασία εάν αυτό είναι φράση, πρόταση ή παράγραφος.
  • Παραφράζουμε ή συνοψίζουμε
  • Χρησιμοποιούμε στατιστικά στοιχεία, διαγράμματα, πίνακες, ή παραρτήματα
Παραδείγματα:
ΕΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Στο βιβλίο του Tim Jordan με τίτλο Cyberpower και συγκεκριμένα στη σελίδα 89 διαβάζουμε την άποψή του για τις ανισότητες στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Γράφουμε:
§ Οι ανισότητες πρόσβασης είναι διπλής κατεύθυνσης (Jordan 1993, σ. 89), και γι αυτό......


Όταν παραθέτουμε άμεση παραπομπή 30 λέξεων ή μικρότερη τις ενσωματώνουμε μέσα στην παράγραφο που γράφουμε χρησιμοποιώντας εισαγωγικά, π.χ.
§ «Οι ανισότητες στην πρόσβαση είναι διπλής κατεύθυνσης» (Jordan 1993, σ. 89).
Όταν παραθέτουμε μεγαλύτερα αποσπάσματα τότε τα γράφουμε σε ξεχωριστές παραγράφους με μεγαλύτερα περιθώρια στη σελίδα από δεξιά και αριστερά, χωρίς να χρησιμοποιούμε εισαγωγικά.

Εικόνες, Σχεδιαγράμματα, Γραφήματα, Πίνακες

Εικόνες, σχεδιαγράμματα, γραφήματα, πίνακες πρέπει να είναι ενταγμένα στο κείμενο να συνοδεύονται με λεζάντα και να είναι αριθμημένα. Η λεζάντα βρίσκεται κάτω σε διαφορετική και μικρότερου μεγέθους γραμματοσειρά από αυτήν του κειμένου. Ο αριθμός μπαίνει πριν από το κείμενο της λεζάντας.

Δομή Εργασίας

1.Τίτλος

2.Περίληψη (Περιγράφεται συνοπτικά όλο το περιεχόμενο της εργασίας (50-200 λέξεις).)

3.Πίνακας Περιεχομένων (Εμπεριέχει όλους τους τίτλους – υπότιτλους των κεφαλαίων της εργασίας (από την Εισαγωγή έως την Βιβλιογραφία και τα Παραρτήματα) και την αντίστοιχη σελίδα. )

4.Εισαγωγή (Η εισαγωγή είναι το πρώτο Κεφάλαιο της Εργασίας (ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή). Έχει σαν σκοπό να κατατοπίσει τον αναγνώστη για τα κύρια σημεία της εργασίας. Περιλαμβάνει τα εξής:Αντικείμενο,Πεδίο εφαρμογής , Στόχος της εργασίας,Ορισμοί,Μεθοδολογία,)

5.Ανάπτυξη (Κύρια κεφάλαια της εργασίας)

6.Συμπεράσματα(Τα Συμπεράσματα πρέπει να «απαντούν» στα ερωτήματα και στους στόχους που έχουν τεθεί στην Εισαγωγή) Συγκεκριμένα πρέπει να περιέχουν: Αναφορά στον τίτλο και στη σημασία του θέματος., Υπενθύμιση των ερωτημάτων που έχουν τεθεί, Συμπεράσματα/απαντήσεις σχετικά με τα ερωτήματα της έρευνας, Αξιολόγηση για το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι της Εργασίας.

7.Προτάσεις (Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται στην εργασία μόνο στην περίπτωση που προκύπτει ότι ο συνολικός στόχος της εργασίας δεν έχει ολοκληρωθεί, ή ότι από τα αποτελέσματα της εργασίας διαφαίνεται ότι χρειάζεται συμπληρωματική έρευνα στην θεματική περιοχή της εργασίας.)

(Η παρακάτω βιβλιογραφία αποτελεί και βιβλιογραφία του συγκεκριμένου οδηγού)
8.Βιβλιογραφία

Οι αναφορές σε πηγές του Διαδικτύου γίνονται παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες (συγγραφέας, ημερομηνία, τίτλος κτλ). Αναφέρονται το URL και η ημερομηνία πρόσβασης της συγκεκριμένης σελίδας.

Παράδειγμα βιβλιογραφίας:

Από διαδίκτυο:
Υπουργείο Παιδείας (2012), Οδηγίες για την ερευνητική εργασία στην Α' και Β' Λυκείου σχ. έτος 2012 2013, Ανακτήθηκε 06/09/2012 από  http://www.minedu.gov.gr
Κουκούδης Βασίλης (2012), Πως γράφεται μια ερευνητική εργασία project, Ανακτήθηκε 15/09/12 από http://6lyk-kaval.kav.sch.gr

Βιβλία:
Jordan,  T. 1993,  Cyberpower,  Routledge, London.

Ματσαγγούρας  Η.  (2011), Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο. Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Αθήνα: ΟΕΔΒ

9.Παραρτήματα

Κάθε ένα παράρτημα έχει τίτλο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: <τίτλος>) και εμπεριέχει πίνακες, αποτελέσματα πειραμάτων, βίντεο, φωτογραφίες, καλλιτεχνικό έργο, λίστα συντομογραφιών κλπ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Σύνολο 11 ερωτήσεις).
Αφιερώστε λίγα λεπτά , για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιό μας, τα αποτελέσματα του οποίου θα αναλυθούν και θα χρησιμοποιηθούν, στην ερευνητική εργασία.

Το "έξυπνο" σπίτι ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες ή στα "θέλω" του σύγχρονου ανθρώπου?

2. Ποιους από τους παρακάτω παράγοντες θα λαμβάνατε υπόψη , όταν θα εγκαθιστούσατε μια «έξυπνη» τεχνολογία στο σπίτι σας?

3. Έχετε εγκαταστήσει «έξυπνες» τεχνολογίες στο σπίτι σας?

4. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που θα κατασκευάζατε ένα «έξυπνο» σπίτι, είναι η αυξημένη ασφάλεια που μας παρέχει.

5.Το κόστος είναι ο σημαντικότερος λόγος που δεν θα ενσωματώνατε μια «έξυπνη» τεχνολογία στο σπίτι σας?

6. Γνωρίζετε κάποια εταιρεία που να δραστηριοποιείται και να εξειδικεύεται στην κατασκευή «έξυπνων» σπιτιών στην Ελλάδα?

7. Γνωρίζετε κάποια εταιρεία που να δραστηριοποιείται και να εξειδικεύεται στην κατασκευή «έξυπνων» σπιτιών εκτός Ελλάδας?

8. Πιστεύετε ότι όλες οι κατοικίες έτσι όπως τις ξέρουμε εμείς σήμερα, θα αντικατασταθούν από τις «έξυπνες» κατοικίες μέσα στα επόμενα 20 χρόνια?

9. Συμφωνείτε με την άποψη ότι οι κατοικίες πρέπει να μείνουν ανεπηρέαστες από τις Νέες Τεχνολογίες και να κρατήσουν την παλιά – παραδοσιακή τους μορφή?

10. Αν θα κατασκευάζατε ένα σπίτι σήμερα, θα κατασκευάζατε ένα «πράσινο» (οικολογικό) σπίτι?

11. Για ποιους λόγους θα επιλέγατε να κατασκευάσετε ένα «πράσινο» (οικολογικό) σπίτι?